Privacyverklaring

donderdag 25 juli 2019

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze  privacyverklaring lichten we dit toe. Ze gaat in op 28/03/2018 en houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die op 25/05/2018 van kracht werd. We hebben het hier over gegevens van jou  als klant, als toekomstige klant of als andere betrokkene (bv. contactpersoon in een bedrijf).

Baby’s Corner bvba is als verwerkingsverantwoordelijke gevestigd te  B-9810 Nazareth, Steenweg Deinze 33. Je kan ons telefonisch bereiken (00  32 9 3811270), per mail (klantendienst@babyscorner.be) of via de website thebabyscorner.be. Het ondernemings-/BTW-nummer is 0880289351.

Verwerkingsdoeleinden


Baby’s Corner bvba biedt verschillende diensten aan. Om in contact te treden met ons, op gelijk welke manier, en van onze diensten gebruik te maken zijn gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van die gegevens dient u ons zelf aan (zoals naam, adres, contactgegevens,…). Wij ontvangen ook technische gegevens die wij bij interactie met onze diensten verzamelen, zoals apparaat gegevens. Wij verwerken deze gegevens volgens de lopende privacywetten en houden rekening met de wetgeving inzake gegevensverwerking. Door het gebruiken van onze (online) diensten geeft u ons de toestemmingen om de verstrekte informatie te gebruiken voor afhandeling van verkoop en levering van goederen, het personaliseren en verder ontwikkelen van onze diensten en algemene marketing doeleinden.

Rechtsgronden van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG met name
  1. Contractuele basis: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  2. Het gerechtvaardigd belang : noodzakelijk om te kunnen functioneren en ondernemen;
  3. Toestemming,

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis  van toestemming heeft de klant steeds het recht om de gegeven  toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden


Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de  vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant  worden gedeeld met een vennootschap in België die postmailings verzorgt.  Voor e-mailing wordt gewerkt met het mailingprogramma Copernica;

Bij betaling via bank- of kredietkaart zullen uw gegevens enkel opgeslagen worden bij Ogone, Europese goedgekeurde leverancier van financiële betalingsdiensten. Onze eigen servers zullen nooit bank of betalingsgegevens bevatten.

Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten kan u in contact komen met plug-ins of pixels die uw IP-adres doorgeven aan sociale netwerksites en deze informatie opslaan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de sociale media websites aangezien zij bepalen welke informatie via plug-ins of pixels wordt doorgegeven en opgeslagen.

Baby’s Corner bvba garandeert dat de ontvangers van persoonsgegevens  de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter  bescherming van deze gegevens. Zij zullen eveneens conform de AVG moeten  werken.

Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard  gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten  te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, wettelijke  garantieperiodes) en voor een termijn van 12 jaar na de laatste  verkooptransactie in het kader van direct marketing activiteiten.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 


De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn  persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of  onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten  beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende  persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (AVG) met inbegrip van  profilering op basis van die bepalingen.

Direct marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke  verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht


De klant heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde,  gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te  bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere  vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant  gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen  en/of een e-mail te verzenden naar klantendienst@babyscorner.be. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer  (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Laden
Laden